چکاپ و تصویربرداری آقایان

چکاپ و تصویربرداری آقایان

آزمایش های مخصوص مردان به سه دسته تقسیم میشود : 1- آزمایش های سلامتی و تشخیص بیماریها 2- آزمایش های باروری و عملکرد جنسی3- آزمایش های بیماریهای مقاربتی