زیبایی

زیبایی

امروزه معیارهای زیبایی با گذشته بسیار تفاوت کرده است، داشتن صورت و ظاهری زیبا خواسته هر انسان و مخصوصا هر خانمی است.