افسردگی، علایم و نشانه های آن

افسردگی، علایم و نشانه های آن

به دوره هایی از غم و اندوه عمیق که انسان به مدت حداقل دو هفته آن را تجربه می کند و بر روحیه و عملکرد وی تاثیرات ژرف می گذارد؛ افسردگی گفته می شود.