فروشگاه

قیمت محصول
قیمت محصول - slider
350,0008,800,000

بوتاکس بینی

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

500,000 تومان

بوتاکس پشت لب

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

680,000 تومان

بوتاکس پیشانی

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,680,000 تومان

بوتاکس چانه

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

800,000 تومان

بوتاکس رفع اخم

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,800,000 تومان

بوتاکس زیر بغل

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,900,000 تومان

بوتاکس گوشه چشم

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

900,000 تومان

بوتاکس لبخند لثه

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

2,580,000 تومان

بوتاکس میگرن

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

2,980,000 تومان

پاکسازی VIP

1,800,000 تومان

پاکسازی VIP (2)

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

2,800,000 تومان

تزریق آنزیم چربی سوز صورت

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

2,000,000 تومان

تزریق آنزیم چربی سوز غبغب

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,980,000 تومان

تزریق آنزیم خط خنده

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,900,000 تومان

تزریق آنزیم زیر چشم

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,980,000 تومان

تزریق آنزیم لب

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,900,000 تومان